Acte necesare

PRIMA INSCRIERE APARTAMENT

1. Actele de proprietate ale imobilului:
a)
 in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICVL, ICRAL, Giulesti, Orizont, etc.):
- contract de vanzare cumparare sau contract de construire – copie legalizata;
- proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizata;
- contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) – copii legalizate;
- declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.
b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
- certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
- declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.
c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
- contract de vanzare cumparare / contract de schimb / act de donatie – copie legalizata;
d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
- sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila – copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
- dovada achitarii sultei (daca exista) – copie legalizata.
e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
- contract de vanzare cumparare – copie legalizata;
- schita anexa contract – copie xerox.
2. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara – Directia Taxe si Impozite (recent, luna in curs) – in original;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor
 - copii xerox;
4. Schita apartamentului
 (daca exista) – copie xerox.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului.
** In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata) / Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).
*** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.
**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC / somatie de plata /  etc., aceasta va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.
***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca “in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate”.

PRIMA INSCRIERE TEREN CU SAU FARA CONSTRUCTII

FARA CONSTRUCTII:

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (recent, luna in curs) – in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
4. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in “intravilanul nou”) – in original.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea imobilului.

CU CONSTRUCTII:

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (recent, luna in curs) – in original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
3. Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copii legalizate;
4. Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
5. Certificat de atestare a edificarii constructiei - original;
6. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea imobilului.

DEZMEMBRARE / COMASARE IMOBILE

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, luna in curs) – in original;
2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
5. Acordul bancii privind dezmembrarea / alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
6. Certificat de urbanism in cazul alipirilor – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc / in cazul dezmembrarilor – doar daca sunt mai mult de 3 loturi (inclusiv) – copie legalizata.

 ACTUALIZARE – RECTIFICARE LIMITE / MODIFICARE SUPRAFATA

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, luna in curs) – in original;
2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
5. Acordul bancii privind actualizarea / rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
6. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul este de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original.

ACTUALIZARE – INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (recent, luna in curs) in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie – in original;
2. Extras de carte funciara pentru informare (recent, luna in curs) – in original;
3. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
4. Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copii legalizate;
5. Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
6. Certificat de atestare a edificarii constructiei - original;
7. Releveele imobilului (schitele de interior), intocmite de arhitect, care au stat la baza Autorizatiei de construire – copii xerox;
8. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox;
9. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
10. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
11. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
12. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata;
13. Certificat de performanta energetica (obligatoriu – pentru procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor incheiate ulterior datei de 19.07.2013; doar daca exista – anterior datei de 19.07.2013) – copie xerox.

* Pentru actualizare cu constructie noua, pe langa cei 60 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,05% din valoarea de impozitare a constructiei inscrisa in certificatul fiscal.
** Pentru Adeverinta numar postal si/sau Decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON pentru notarea adresei postale si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara.